ZIELONA GÓRA: Warto poznać argumenty! – głos w sprawie Izby Administracji Skarbowej

Felietony Informacje Inne News Slider

Województwo Lubuskie to młody organizm administracyjny ma zaledwie 20 lat ale dla nas Lubuszan to nasze” miejsce na ziemi”, o które chcemy aby zadbali wszyscy. Zadbać musimy my – mieszkańcy, a przede wszystkim politycy – pisze Aleksandra Mrozek, Prezes Stowarzyszenia „My Zielonogórzanie”.

W dniu 25 czerwca 2018 r. pojawiły się informacje o przeniesieniu siedziby Izby Administracji Skarbowej do Gorzowa Wielkopolskiego. Nastąpiłoby to 1 stycznia 2019 r. Z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. stanowiącego odpowiedź na zapytanie związków zawodowych w trybie informacji publicznej, wynika, że kwestia przeniesienia siedziby Izby Administracji Skarbowej z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego jest przedmiotem pogłębionych analiz.

Poinformowano pracowników, że ich miejsca pracy tj. kolejne komórki organizacyjne Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, będą stopniowo „wygaszane”, a w Gorzowie Wlkp. zostanie odtworzona struktura organizacyjna, w oparciu o kadry z tamtego terenu.

Naturalną rzeczą jest brak zgody na „ przenoszenie” Izby Administracji Skarbowej z Zielonej Góry zarówno ze strony pracowników jak i zielonogórzan . Najbardziej oburza to, że nie bierze się pod uwagę racjonalnych argumentów i faktu, że dwadzieścia lat temu w „Deklaracji gorzowskich i zielonogórskich parlamentarzystów w związku z utworzeniem Województwa Lubuskiego” jest zapis, który pozwolę sobie przywołać „deklarujemy wolę równomiernego rozłożenia odpowiedzialności i kompetencji pomiędzy obie stolice województwa oraz wolę takiego rozmieszczenia instytucji wojewódzkich, która uwzględni najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału Ziemi Lubuskiej”.

Jeżeli decydenci nie znają argumentów za pozostawieniem Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze to bardzo proszę o zapoznanie się z nimi:

  1. NAJWAŻNIEJSI SĄ LUDZIE !!!! W Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze pracuje ponad 200 osób. Są to doświadczeni, wykwalifikowani pracownicy, ich wiedza i kompetencje, w ostatnim czasie poszerzone, z uwagi na konieczność wykonywania nowych zadań przejętych choćby od dotychczasowej Służby Celnej. Przekłada się to na rangę i efektywność działań w służbie Krajowej Administracji Skarbowej a ich wymiana w związku z przeniesieniem siedziby jednostki do Gorzowa Wielkopolskiego, z pewnością negatywnie odbije się na wynikach pracy. W związku z reformą pracownicy wybrali pracę w administracji publicznej, za stosunkowo niskie wynagrodzenia, licząc na stabilność zatrudnienia, poczucie bezpieczeństwa związane z trwałością instytucji, w której pracują. Pracy w służbie publicznej podporządkowali całe swoje życie, również rodzinne. Są wśród pracowników zarówno rodziny wielodzietne i rodzice samotnie wychowujący dzieci. To w Zielonej Górze kupili mieszkania, zaciągając na ten cel wieloletnie kredyty, tutaj również dzieci chodzą do szkół i przedszkoli, pracują mężowie i żony. Ze względu na odległość dzielącą Zieloną Górę od Gorzowa Wlkp. (prawie 110 km), czas dojazdu i koszty z tym związane, nie jest możliwe podjęcie przez nich pracy w nowej siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Gorzowie Wlkp.

  2. Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze działa z sukcesami od kilkudziesięciu lat. W tym czasie stworzono instytucję nowoczesną i przyjazną dla podatników – wdrożone zostały wysokie standardy obsługi klientów, pracownicy uczestniczyli w wielu nowatorskich projektach. Wielokrotnie byli nagradzani jako sprawna i skuteczna instytucja. W kwietniu 2018 r. z satysfakcją Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze odbierała nagrodę podczas konferencji Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, bowiem Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze koordynuje działania Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze paliw. Ponadto niejednokrotnie podkreślane było znaczenie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze dla skuteczności zwalczania przestępczości podatkowej. To w tutejszej Izbie funkcjonują jednostki wykonujące zadania centralne.

  3. Dodatkowo, co nie jest bez znaczenia dla zielonogórzan, w ramach wdrażanej ciągle reformy Krajowej Administracji Skarbowej przewidziane jest istotne zmniejszenie liczby urzędów skarbowych we wszystkich województwach.

  4. Domniemywać należy, że metodą „domina” przeniesiony zapewne za chwilę za Izbą zostanie Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze – urząd wyspecjalizowany, zatrudniający około 100 osób (zazwyczaj wyspecjalizowany Urząd Skarbowy znajduje się w tym samym mieście co Izba Administracji Skarbowej). Natomiast w przyszłym roku planowane jest również połączenie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z Drugim Urzędem Skarbowym w Zielonej Górze. Powstanie więc jeden wspólny Urząd Skarbowy w Zielonej Górze i stanie się on jedynym urzędem mogącym „potencjalnie wchłonąć pracowników IAS” – po przeprowadzonej analizie stwierdzono iż nie jest to możliwe zarówno ze względów ilości etatów jak również lokalowych (jeden budynek ściśle zapełniony pracownikami). Dodatkowo nadmienić należy że obecnie w Zielonej Górze funkcjonuje delegatura Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. będąca połączeniem dawnej Służby Celnej i Urzędu Kontroli Skarbowej (który dawniej miał siedzibę w Zielonej Górze w związku z siedzibą Izby w Zielonej Górze – nowy organ – Urząd Celno-Skarbowy – został usytuowany w Gorzowie Wlkp).

  5. Planowana jest też likwidacja delegatur (zmiany statutowe). Tym samym w Zielonej Górze nie będzie zarówno Izby Administracji Skarbowej jak i Urzędu Celno-Skarbowego (w momencie gdy przy lokalizacji Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego to właśnie zasada proporcjonalności w województwie była główną przesłanką. Ponadto zauważyć należy, że budowa budynku dla Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego pochłonie znaczną ilość środków z budżetu państwa.

  1. Sukcesywne obniżanie rangi Zielonej Góry, zagraża jedności województwa lubuskiego. Przeniesienie Izby powoduje znaczne naruszenie zawartej umowy paradyskiej będącej podstawą utworzenia województwa

  1. Nie prawdą jest, że obecnie koszty funkcjonowania Izby są znaczne i w tym kontekście poszukiwane są możliwości redukcji tych kosztów. Analizy wskazują, że przeniesienie siedziby Izby Administracji Skarbowej z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego narazi Skarb Państwa i podatników na nieuzasadnione, zwiększone wydatki. Prezydent Miasta Zielona Góra deklaruje pełne zaangażowanie służące obniżeniu kosztów związanych z funkcjonowaniem instytucji. Na dzień dzisiejszy pracownicy po spotkaniu z Prezydentem Miasta Zielona Góra posiadają zapewnienia, że również na ten moment mogą zostać przeznaczone budynki już istniejące aby zmniejszyć koszty najmu budynku przy ul. Sikorskiego 4. Miasto dysponuje budynkami, Sprawa zostanie omówiona na najbliższej nadzwyczajnej radzie miasta – takie zapewnienie otrzymali pracownicy.

  1. Dokonując analiz przeniesienia Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze do Gorzowa Wlkp. nie przedstawiono rzetelnych, ekonomicznych analiz związanych z alokacją pracowników, zwolnieniami pracowników, wzrostem bezrobocia w regionie Zielonej Góry. Nie wzięto również pod uwagę poniesionych już kosztów przez Państwo Polskie na wyszkolenie obecnych pracowników świadczących prace w Zielonej Górze (odbyte kursy, szkolenia, skończone studia podyplomowe), które zostaną zmarnotrawione po zwolnieniu tych pracowników lub ich rezygnacji z podjęcia pracy w Gorzowie Wlkp.

  1. Już obecnie na mocy ustawy o KAS, naczelnik urzędu celno-skarbowego jako organ drugiej instancji rozpatruje złożone przez kontrolowanych odwołania od wydanych przez siebie decyzji. Zatem fakt, iż siedziba WSA znajduje się w Gorzowie Wlkp., nie uzasadnia przeniesienia do tego miasta również siedziby IAS. Skoro bowiem zredukowana zostanie rola Dyrektora IAS jako organu drugiej instancji, to coraz mniejsza będzie również liczba spraw prowadzonych przez WSA w Gorzowie Wlkp. Planowane zmiany prowadzą do zaskarżalności decyzji organów pierwszej instancji, a to z kolei powoduje, że pracownicy wszystkich Urzędów Skarbowych w całym kraju będą dojeżdżać na rozprawy do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

  2. W Zielonej Górze znajduje się również Uniwersytet Zielonogórski z Wydziałem Prawa i Administracji. To tu młodzi ludzie powinni odbywać praktyki i staże a następnie mieć miejsca pracy właśnie w organach administracji państwowej.

Zrównoważony rozwój Regionu Lubuskiego to nasz priorytet. Jesteśmy silni jednością tego regionu. Rzeczywistość jest nieco inna. Podejmowane są działania nie służące województwu ani i jego mieszkańcom . Wynikają one ze zmieniającej się koncepcji funkcjonowania instytucji. W efekcie czego decyzją władz rządowych „ wyprowadza się” z południa województwa a konkretnie z Zielonej Góry instytucje związane ze służbami skarbowymi.

Najwyższy czas – choć była okazja, przy jubileuszu 20-lecia województwa, wrócić do postanowień porozumienia zwanego „ Umową Paradyską” – uaktualnić ten dokument doprecyzować i zaniechać nikomu nie służącej wojenki „ gorzowsko- zielonogórskiej” .Jak widać zdjęcia polityków (wszystkich opcji) zrobione przy okazji jubileuszu nie rozwiązują problemu!

Aleksandra Mrozek

Prezes Stowarzyszenia „My Zielonogórzanie”