ZIELONA GÓRA: Sensacja! A jednak miasto rozważa budowę szpitala. Wskazuje nawet miejsce!

Informacje News Box News Slider

To już nie żart! Oto urzędnicy miejscy chcą przeznaczyć ziemię na budowę nowego szpitala. Chodzi o teren przy Trasie Północnej od strony Chynowa, między firmą ADB a rondem.

Kilkanaście godzin temu pojawiła się informacja, że Wiceminister Jerzy Materna, prezydent Janusz Kubicki i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych rozmawiają o budowie nowego szpitala wraz z Centrum Zdrowia Dziecka. Informację potraktowano początkowo jako typowy „fake news”, który pozbawiony jest realizmu i sensu. Ale okazuje się, że rozmowy między notablami to nie początek, ale kolejny etap realizacji całego przedsięwzięcia.

Informacja została obśmiana w mediach społecznościowych. Wskazywano, że to raczej pobożne życzenia, a budowa szpitala leży bardziej w gestii samorządu wojewódzkiego, niż miasta. A samorząd próbuje budować szpital dziecięcy. Próbuje, bo jest problem z przetargami i na razie nie ma chętnego, aby podjąć się realizacji tej inwestycji.

Według pomysłu Materny oraz Kubickiego najlepszym miejscem na umiejscowienie nowej lecznicy może być obszar po stronie Chynowa, przy Trasie Północnej, między firmą ADB, a rondem z ul. Sulechowską.

Nam udało się dotrzeć do druku nr 900 uchwały, która w dniu 30 stycznia (czyli jutro), będzie procedowana na sesji rady miasta.

W paragrafie 1 czytamy:

1. Uznaje się za celowe przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwalonego uchwałą nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r. z późn zm.1) w zakresie zmiany ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami B1/18.P1 oraz B1/19.P2, położonych przy ul. Trasa Północna.

O ile ten zapis niewiele jeszcze mówi i jest bardzo ogólny, to informacja znajdująca się w uzasadnieniu do projektu uchwały jest prawdziwym hitem. Oto bowiem okazuje się, że rozważana jest budowa nowego szpitala.

Oto zapis:

  1. Zamierzone cele uchwały.

Celem niniejszej uchwały jest wszczęcie procedury sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra w zakresie obszaru przedstawionego na załączniku graficznym do projektu uchwały.

  1. Określenie przewidywanych skutków proponowanych rozwiązań, m. in. społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych.

Przyjęcie uchwały pozwoli wszcząć procedurę zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwalonego uchwałą nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r. z późn zm. w szczególności w zakresie zmiany dwóch terenów oznaczonych symbolami B1/18.P1 oraz B1/19.P2,

Wskazane wyżej tereny stanowią jeden obszar o powierzchni ok 23 ha, położony przy ul. Trasa Północna. Analizowany obszar jest terenem zalesionym należącym do Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Przytok, a przylegająca do niego ulica jest drogą krajową nr 32 i w odległości 3 km łączy się z węzłem Zielona Góra Północ na trasie S3.

Tereny objęte niniejszą uchwałą określone są w studium odpowiednio jako teren dominacji zabudowy produkcyjnej oraz produkcyjno – usługowej.

Niniejsza zmiana Studium ma za zadanie zmianę ustaleń dla przedmiotowego terenu w celu umożliwienia lokalizacji na nim nowego szpitala i towarzyszących usług. Położenie przy drodze wylotowej z miasta powoduje, że teren ten jest predysponowany dla takiej funkcji i może usprawnić działania ratunkowe.

Zmiana Studium umożliwi w konsekwencji przystąpienie do procedury planistycznej mającej na celu sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który szczegółowo określi sposób zagospodarowania analizowanego obszaru.

Na niecały rok przed wyborami, taki pomysł może ostro namieszać w planach formacji politycznych. Jak podkreśla Jacek Budziński z PiS, rozmowy dają nadzieję na budowę nowej lecznicy w Zielonej Górze.

– Od wielu lat trwa dyskusja na temat konieczności budowy Centrum Zdrowia Dziecka – mówi Jacek Budziński. – Problemem były fundusze na ten cel i jego lokalizacja. Dzisiejsze spotkanie wiceministra Jerzego Materny z prezydentem miasta przybliża nas do ich rozwiązania. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to zielonogórzanie będą mieli Centrum Zdrowia Dziecka.

Czy uchwała przejdzie na najbliższej sesji, przekonamy się już jutro (30 stycznia). Radni z prezydenckiego klubu Zielona Razem jak zwykle podniosą rękę za uchwałą. Pytanie jednak, co zrobią radni Platformy. Kilka dni temu pomysł budowy nowej lecznicy publicznie skrytykowała bowiem marszałek Elżbieta Polak (PO), wskazując, że samorząd województwa ma w planach budowę nowego szpitala.

Cała akcja prowadzenia rozmów wiceministra z prezydentem może wyglądać jako chęć zagrania na nosie Marszałkini, która jest w trakcie inwestycji. Po co? Może chodzić o długofalową współpracę między ugrupowaniem Janusza Kubickiego, a PiS. A może nawet o koalicję w sejmiku po wyborach samorządowych. Chociaż praktyka uczy, że koalicje zawiera się dopiero po elekcji, to tak mocne zbliżenie może bardzo zastanawiać. W polityce nic nie dzieje się przecież przez przypadek…

(ds)