ZIELONA GÓRA: Powstaje nowa strefa przemysłowa. Dobrze usytuowana i skomunikowana. Będą chętni na ziemię w tym miejscu?

Informacje News Box News Slider

Koncepcja zagospodarowania terenu przy S3 i łączniku z os. Pomorskiego aż do wjazdu na trasę na wysokości węzła przy obecnej strefie weszła waśnie w życie. Potrzebne jest tylko głosowanie na sesji rady miasta, które będzie formalnością.

400 hektarów – tyle miejsca zajmie nowa strefa przemysłowa położona przy obwodnicy Zielonej Góry. Oczywiście zajmie to miejsce gdy zostanie wycięty las. Ma spowodować prawdziwe ożywienie tego rejonu miasta. Z pewnością ziemia w tym kwartale będzie bardzo cenna. Bezpośrednia bliskość trasy S3 spowoduje, że chętnie pojawia się tu firmy ze swoimi centrami lub stacje paliw. Miejsce powinno znaleźć się dla wszystkich.

W połowie roku ma się zakończyć budowa drugiej nitki S3. Zostanie też oddany do użytku zjazd łączący Trasę Północną z os. Pomorskim.

Aby jednak strefa powstała w tym miejscu, konieczne jest przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra.

Projekt uchwały w tej sprawie jest już gotowy i stanie najbliższej sesji rady miasta. Wczytamy w nim m.in.: w przedłożonej uchwale posiada korzystne warunki do rozwoju nowej strefy produkcyjnej, szczególnie z uwagi na jego położenie przy ważnym węźle komunikacyjnym. Atrakcyjność analizowanego obszaru podnosi dodatkowo niedalekie sąsiedztwo Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Gorzowskiej oraz Lubuskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego. Zmiana Studium umożliwi w konsekwencji przystąpienie do procedury planistycznej mającej na celu sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który szczegółowo określi sposób zagospodarowania analizowanego obszaru.

W nowej strefie może podobno pojawić się jakiś duży inwestor. Być może będzie to VOLVO, a może zupełnie ktoś inny.

Radni miejscy tak komentują powstanie nowej strefy.

Marcin Pabierowski (PO): – zabezpieczenie  tego terenu pod strefę przemysłową pokazuje jak ważne jest długookresowe planowanie  w  zakresie rozwiązań komunikacyjnych i uzbrojenia terenów. Chciałbym przypomnieć że gdyby nie konsekwentna strategia realizacji i finansowania i zabezpieczenia tej inwestycji, jaką jest łącznik od os. Pomorskiego do S3, popierane przez Platformę Obywatelską, dziś nie byłoby dostępności komunikacyjnej, która stanowi atut dla ściągania inwestorów. Teraz należy konsekwentnie prowadzić nadal tą praktykę i przygotować miasto na kolejne 15-20 lat i stworzyć nowe dokumenty planistyczne.

Jacek Budziński (PiS): – Zmiana w studium ma na celu przeznaczenie tego terenu pod funkcję produkcyjno-usługowe. Z jednej strony teren jest dobrze skomunikowany z S3 i linią kolejową. Z drugiej strony to kolejny leśny obszar w pobliżu dużych osiedli, który mieszkańcy stracą. Niedawno Rada Miasta podjęła decyzję o przeznaczeniu obszaru pomiędzy S3 a łącznikiem S3 z os. Pomorskim pod funkcje, przede wszystkim, usługowe. Radni zostaną postawieni przed trudnym dylematem. Przygotować teren dla przyszłych inwestorów czy zostawić mieszkańcom zieloną enklawę.

(ds)

 

1 thought on “ZIELONA GÓRA: Powstaje nowa strefa przemysłowa. Dobrze usytuowana i skomunikowana. Będą chętni na ziemię w tym miejscu?

  1. Przydałby się jakiś duży inwestor z górnej półki bo to będzie też impulsem do dalszego rozwoju Zielonej Góry

Comments are closed.