Wyroki nie po myśli samorządowców. Wojewoda wygrywa w NSA

Informacje Inne News Box News Slider

Naczelny Sąd Administracyjny przyznaje rację Wojewodzie Lubuskiemu w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie i sporu z Panią Izabelą Bojko Wójtem Gminy Nowa Sól. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny również przyznał rację Wojewodzie Lubuskiemu w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Słubickiego.

I.     Wyrok NSA w sprawie odwołania Wandy Trzeciak ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wojewody Lubuskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 maja 2017 r. sygn. akt II SA/Go 185/17 w sprawie ze skargi Gminy Nowa Sól na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 10 lutego 2017 r. nr NK-I.4131.27.2017.AKop  w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr 0050.8.2017 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Wandy Trzeciak ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie uchylił zaskarżony wyrok i oddalił skargę Gminy (sygn. akt I OSK 1870/17)

Rozstrzygnięcia nadzorcze na które powoływał się Wójt Gminy Nowa Sól- stwierdzające naruszenia prawa w procedurze konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie – dotyczyły błędów leżących po stronie organu prowadzącego szkołę a nie uchybień w wykonywaniu zadań przez dyrektora szkoły.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Wojewody Lubuskiego, iż w przedmiotowej sprawie nie zachodził szczególnie uzasadniony przypadek mogący stanowić podstawę odwołania Dyrektora Zespołu  Szkół w Lubieszowie.

Ponadto art. 38 ustawy o systemie oświaty nie przewiduje wadliwości (niezgodności z prawem) aktu powierzenia stanowiska kierowniczego jako przesłanki odwołania ze stanowiska kierowniczego przez organ prowadzący szkołę. Naczelny Sąd Administracyjny zaakcentował, iż  Dyrektor Zespołu Szkół nie mogła ponosić negatywnych konsekwencji naruszeń prawa dokonanych przez organ prowadzący.

W dniu 12 grudnia 2017r. odbędzie się posiedzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej Wojewody Lubuskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.  z dnia 14 czerwca 2017r. sygn. akt II SA/Go 330/17 w sprawie ze skargi Gminy Nowa Sól na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 1 marca 2017r.  nr NK-I.4131.40.2017.AKop w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie Beacie Artwińskiej.

II. Wyrok NSA w sprawie wyboru nowego Zarządu Powiatu Słubickiego oraz uchwałę w sprawie odwołania poprzedniego Starosty

Wyrokiem z 22 listopada 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I OSK 974/17 oddalił skargę kasacyjną Powiatu Słubickiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 lutego 2017 r. sygn. akt II SA/Go 685/16 oddalającego skargę Powiatu Słubickiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z 2 czerwca 2016 r. nr NK-I.4131.166.2016.TDom w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Słubickiego nr 184/16 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. W ustnych motywach wyroku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podał, że z mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubuskiego Nr NK-I.4131.136.2016.TDom uchylającego uchwały w sprawie wyboru nowego Zarządu Powiatu Słubickiego oraz uchwałę w sprawie odwołania poprzedniego Starosty oraz z mocy art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w okresie wstrzymania wykonalności uchwał których dotyczyło wymienione rozstrzygnięcie nadzorcze, Zarząd Powiatu Słubickiego pod przewodnictwem Marcina Artura Jabłońskiego nie mógł pełnić swojej funkcji, w tym m.in. nie mógł podjąć uchwały nr 184/16.

Wyrokiem z 22 listopada 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I OSK 1768/17 uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z 20 kwietnia 2017 r. sygn. akt II SA/Go 505/16 uchylający rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z 18 maja 2016 r. nr NK-I.4131.152.2016.TDom w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Słubickiego nr 183/16 z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. oraz oddalił skargę Powiatu Słubickiego na wymienione rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego. W ustnych motywach wyroku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podał, że z mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubuskiego Nr NK-I.4131.136.2016.TDom uchylającego uchwały w sprawie wyboru nowego Zarządu Powiatu Słubickiego oraz uchwałę w sprawie odwołania poprzedniego Starosty oraz z mocy art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w okresie wstrzymania wykonalności uchwał których dotyczyło wymienione rozstrzygnięcie nadzorcze, Zarząd Powiatu Słubickiego pod przewodnictwem Marcina Artura Jabłońskiego nie mógł pełnić swojej funkcji, w tym m.in. nie mógł podjąć uchwały nr 183/16.