Z PRAWEJ STRONY RATUSZA: W tym roku wydamy ponad 900 milionów

Felietony News Box

18 grudnia na najważniejszej sesji Rady Miasta w roku radni uchwalili projekt budżetu Zielonej Góry na 2019 rok. Radni z klubów Bezpartyjni Samorządowcy, PiS i KO głosowali za przyjęciem uchwały, przeciw było dwóch radnych niezrzeszonych. Dochody miasta określono w projekcie na ponad 885,6 mln zł, a wydatki na prawie 931 mln zł. To mniej niż w zeszłym roku, gdyż wówczas zakładano wyższe dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z udziałem środków Unii Europejskiej.

Tradycyjnie największe wydatki związane są z edukacją (około 273 mln zł) i pomocą społeczną (około 187 ml zł).Duże wydatki na edukację zwracają się nam na przykład w postaci bardzo wysokich wyników egzaminów zewnętrznych naszych absolwentów, a co za tym idzie dużym zainteresowaniem uczniów spoza miasta zielonogórskimi szkołami.

Około 200 mln zł z budżetu Zielonej Góry ma zostać przeznaczone na inwestycje. Najwięcej pochłonie dalsza wymiana autobusów MZK na elektryczne i budowa związanej z tym infrastruktury. Kolejne większe wydatki inwestycyjne to budowa Zespołu Edukacyjnego nr 10 (szkoła podstawowa wraz z przedszkolem) przy ulicy Energetyków, rewitalizacja parku w Zatoniu, kontynuacja budowy ścieżek rowerowych, projekt „Zawodowiec”, czyli rozwój szkolnictwa technicznego i zawodowego, budowa południowej obwodnicy, budowa parkingów i remonty dróg oraz dokończenie ronda przy wjeździe do Raculi.

Na koniec 2019 roku projekt budżetu zakłada zadłużenie miasta na kwotę około 386 mln zł. Natomiast bieżąca różnica między dochodami, a wydatkami miasta, czyli deficyt jest planowany na poziomie około 45 mln zł.

Mieszkańcy Zielonej Góry otrzymają w ramach budżetu obywatelskiego do rozdysponowania 6,2 mln zł.

Wg skarbnika miasta w 2019 roku nie planuje się wzrostu stawek i opłat lokalnych wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jednocześnie niektórzy mieszkańcy otrzymują powiadomienia o bardzo wysokim wzroście opłat za wieczyste użytkowanie. Dlatego już w sierpniu 2018 roku na sesji Rady Miasta złożyłem poniższą interpelację.

1 stycznia 2019 r. rozpocznie się likwidacja użytkowania wieczystego. Ustawa zakłada odpłatność na poziomie zapewniającym właścicielom gruntów (samorządom i Skarbowi Państwa) dochody porównywalne do tych, które otrzymywali z opłat za użytkowanie wieczyste. Ustawa umożliwia wniesienie wszystkich opłat przekształceniowych jednorazowo, a bonifikaty z tego tytułu określą rady i sejmiki. Dlatego w imieniu mieszkańców pytam , czy prezydent przygotuje stosowny projekt uchwały i przedstawi do akceptacji Radzie Miasta jeszcze w tej kadencji?

Prezydent póki co nie przedstawił projektu uchwały i mają zamiar jego w tym wyręczyć radni.

W/g mnie bonifikata, czyli zniżka dla mieszkańców, którzy zdecydują się wnieść opłatę przekształceniową jednorazowo, powinna być jak najwyższa. Taka ja na przykład w Gdańsku, czyli 95%. Musimy stanąć po stronie mieszkańców, zwłaszcza w sytuacji, gdy aktualizacje opłat były zaniedbane przez lata i teraz ludzie nagle dostają ogromne podwyżki opłat za wieczyste użytkowanie.

JACEK BUDZIŃSKI

Radny rady Miasta Zielona Góra