Z PRAWEJ STRONY RATUSZA: Radni i Prezydent złożyli ślubowanie

Felietony Informacje News Box News Slider

20 listopada 2018 roku w sali rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się inauguracyjna sesja rady miasta VIII kadencji. Rozpoczęła ją radna-seniorka Eleonora Szymkowiak. Licznie dopisali zaproszeni goście m.in. ks. biskup-senior Adam Dyczkowski, rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński, poseł Jerzy Materna (PiS) , Grzegorz Napieralski, były przewodniczący SLD, a obecnie senator PO oraz mama i żona prezydenta Zielonej Góry.

Najpierw Andrzej Skibiński, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, wręczył 24 radnym-elektom oficjalne zaświadczenia o wyborze na stanowisko radnego miasta Zielona Góra. Jedyny nieobecny radny odbierze takie zaświadczenie na najbliższej sesji rady. Następnie radni złożyli ślubowanie, które większość kończyła słowami: „taki mi dopomóż Bóg”. Po nich zaświadczenie o wyborze na prezydenta miasta odebrał Janusz Kubicki i złożył ślubowanie.

Kolejnym punktem obrad sesji był wybór przewodniczącego rady miasta. Wcześniej trzy kluby radnych PiS, PO i Bezpartyjni (radni prezydenta) uzgodniły, że w tej kadencji to stanowisko będzie rotacyjne. To znaczy, że po 20 miesięcy będzie je przejmował przedstawiciel kolejnego klubu radnych. Chodziło o to aby w ten sposób każdy klub miał wpływ na kierowanie tym ważnym organem władzy uchwałodawczej. Pierwszym przewodniczącym rady miasta został wybrany radny Piotr Barczak z PiS.

Tydzień później odbyła się kolejna sesja, na której wybrano trzech wiceprzewodniczących rady miasta i powołano stałe komisje rady miasta. Nowością jest powstanie komisji skarg, wniosków i petycji. Ustawodawca chciał w ten sposób zwiększyć udział obywateli w procesie kontrolowania niektórych organów publicznych. Komisja ta składa się z przedstawicieli wszystkich klubów radnych( z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady miasta) i rozpatruje skargi na działania wójta, burmistrza i prezydenta oraz wnioski i petycje obywateli.

Od tej kadencji samorządu obrady rady miasta trzeba będzie transmitować i utrwalać za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta. To samo dotyczy imiennych wykazów głosowań radnych. Ustawodawca chciał aby obywatele mieli dostęp do informacji jak przebiegała sesja rady i jak głosowali poszczególni radni.

W sprawach dotyczących miasta radni będą mogli kierować interpelacje i zapytania odpowiednio do prezydenta. Na odpowiedź na piśmie będzie 14 dni.

Oprócz tego prezydent zobowiązany został do przedstawiania radzie do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej, czyli w naszym przypadku miasta. Raport ten rozpatrywany będzie podczas sesji, na której radni podejmują uchwałę w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium prezydentowi.

JACEK BUDZIŃSKI

Radny Rady Miasta

Zielona Góra

(PiS)