PORADY PRAWNE

Inne News Box

WYKONYWANIE KONTAKTÓW
Z DZIECKIEM

Niejednokrotnie bywa tak, że kontakty z dzieckiem ustalone w wyroku rozwodowym, postanowieniu w przedmiocie kontaktów, czy też uzgodnione w ugodzie, nie są wykonywane lub są wykonywane niewłaściwie przez rodzica, pod którego pieczą dziecko pozostaje. Rodzic uprawniony do kontaktu z dzieckiem nie jest jednak pozostawiony sam sobie z zaistniałym problemem. Z pomocą przychodzą mu stosowne przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2016r., poz. 1822 z późn. zm.), tj. art. 59815 i nast. k.p.c.

Postępowanie o wykonywanie kontaktów z dzieckiem jest dwuetapowe. W pierwszej kolejności sąd opiekuńczy ustala, czy wykonywanie kontaktów z dzieckiem jest faktycznie utrudnione. W przypadku uznania, że kontakty z dzieckiem są utrudnione, wydane zostaje postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem (dalej: postanowienie o zagrożeniu). Zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej odnosi się do każdego naruszenia obowiązku wynikającego z orzeczenia lub ugody, w których określony jest sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 59815 § 1 k.p.c.). Wysokość zagrożenia uzależniona jest od sytuacji majątkowej osoby, która nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia lub ugody w przedmiocie kontaktów. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie (art. 59815 § 3 k.p.c.).

Przykład:

Gdy matka utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem pozostającym pod jej pieczą (np. poprzez nieobecność dziecka w terminie kontaktu, nieprzygotowanie dziecka na kontakt z ojcem), Sąd wyda postanowienie zagrażające jej nakazaniem zapłaty na rzecz ojca dziecka kwoty w wysokości 250 zł za każde utrudnienie jego kontaktów z dzieckiem.

Jeżeli pomimo wydanego przez sąd postanowienia o zagrożeniu, osoba, pod której opieką dziecko pozostaje, nadal nie wypełnia swego obowiązku, sąd opiekuńczy, na wniosek rodzica uprawnionego, nakaże jej zapłatę należnej sumy pieniężnej. Wysokość sumy pieniężnej ustalana jest przez sąd stosownie do liczby naruszeń (art. 59816 § 1 k.p.c.).

Przykład:

Sąd wydał postanowienie zagrażające matce nakazaniem zapłaty na rzecz ojca dziecka kwoty w wysokości 250 zł za każde utrudnienie jego kontaktu z dzieckiem. Pomimo orzeczonego zagrożenia, matka pięć razy utrudniała ojcu kontaktu z dzieckiem. W takim wypadku sąd zobowiąże matkę do zapłaty na rzecz ojca kwoty 1000 zł (250 zł x 5 naruszeń = 1000 zł).

Na postanowienie o nałożeniu obowiązku zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej nie jest potrzebna klauzula wykonalności, aby skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Przedmiotowe postanowienie podlega bowiem wykonaniu po jego uprawomocnieniu się (art. 59816 § 4 k.p.c.).

Wniosek do sądu o wykonywanie kontaktów podlega opłacie stałej w kwocie 40 zł. We wniosku należy wskazać, na czym polega niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie kontaktów przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje oraz przedstawić dowody na poparcie swoich twierdzeń (np. zeznania świadków).

Dodatkowo należy wskazać, że zagrożenie nakazaniem oznaczonej sumy pieniężnej dotyczy nie tylko osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje. Może ono bowiem dotyczyć także osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osoby, której tego kontaktu zakazano, jeżeli narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem (art. 59815 § 2 k.p.c.).

Katarzyna Ostrowska-Maciejewska

Radca Prawny

tel. 609 719 694