LUBUSKIE * ZIELONA GÓRA: Budżet województwa na 2018 rok

Informacje Inne News Box News Slider

Radni koalicji pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu województwa na rok 2018. Po autopoprawkach zaplanowano w nim dochody na poziomie 429,3 mln zł, a wydatki na poziomie 481,1 mln zł. Za było 18 radnych, przeciw było 7, jeden wstrzymał się od głosu.

W sesji uczestniczyli m.in. Mirosław Glaz przewodniczący Konwentu Powiatów Woj. Lubuskiego, Ryszard Barański przewodniczący Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, Wadim Tyszkiewicz przewodniczący Zrzeszenia Gmin Woj. Lubuskiego, Stanisław Myśliwiec prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Edward Jednoszewski prezes Stowarzyszenia Sołtysów, Jolanta Fedak prezes lubuskich struktur PSL, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Mariusz Herbut, prof. Zdzisław Wołk z Uniwersytetu Zielonogórskiego, reprezentujący zielonogórskie środowisko sportu akademickiego.
Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreśliła, że samorządowi województwa udało się zapewnić środki z Banku Światowego na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Słubic i Nowej Soli i te środki przechodzą z Nowym 2018 Rokiem do nowej instytucji Wody Polskie. – Stąd też tego roczny budżet jest kwotowo niższy niż ubiegłoroczny – dodała. Chwilę wcześniej sejmik przyjął uchwały likwidujące dwie podlegające samorządowi województwa instytucje zajmujące się melioracją i gospodarką przeciwpowodziową: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze i Meliorację Lubuską w Gorzowie.

Marszałek podkreśliła, że rosnące dochody z PIT i CIT potwierdzają wzrost gospodarczy w regionie lubuskim. Przyznała, że w urzędzie zatrudnienie wzrosło z 709 do 717 osób, ale wynikło to z zatrudnienia w urzędzie pracowników ochrony i recepcji, którzy wcześniej byli wynajętymi pracownikami firmy ochroniarskiej. Ich zatrudnienie na etat w urzędzie okazało się bowiem tańszym rozwiązaniem niż zlecanie tego typu usług. Ponadto, zgodnie z nowymi rozporządzeniami prawnymi, urząd zmuszony był zatrudnić rzecznika funduszy europejskich, który reprezentuje prawa beneficjenta.
Marszałek omówiła szczegółowo plany przedsięwzięć inwestycyjnych zapisanych w budżecie na 2018 r. (szczegóły znajdują się w załączonej prezentacji). – Zgodnie z Państwa interpelacjami planujemy wdrożenie programu „łączymy ścieżki rowerowe”, który będzie polegał na inwentaryzacji ścieżek rowerowych w regionie, co będzie kosztować 460 tys. zł, a wkład własny będzie pochodził z programu transgranicznego Interreg – mówiła. Najwięcej zadań w ramach RPO Lubuskie 2020 na 2018 będzie realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich. Departament Środowiska zajmie się m.in. aktualizacją planów dotyczących gospodarki odpadami, antysmogowych (ochrony powietrza), ochrony przed hałasem przy drogach, czyli działaniami, które są obecnie priorytetem nie tylko w Lubuskiem, z uwagi na jakość środowiska naturalnego w Polsce.

Podczas prezentacji marszałek omówiła też inwestycje w zakresie kultury, które będzie realizował Departament Infrastruktury Społecznej oraz instytucje kultury podległe samorządowi województwa. To m.in. Instytut Kreatywności i Dizajnu przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury. Do istotnych przedsięwzięć w przyszłorocznym budżecie marszałek zaliczyła też inwestycje w zakresie rozwoju wsi oraz sportu i rekreacji. – Wszystkie inwestycje wynikają ze strategii rozwoju woj. lubuskiego oraz naszych wojewódzkich planów inwestycyjnych – podsumowała marszałek. – To kolejny bezpieczny budżet dla naszego regionu – dodała skarbnik Józefa Chalecka, która zwróciła się do sejmiku o przyjęcie uchwały budżetowej.

Stanowiska klubów radnych sejmiku przedstawili:

Natalia Pawlak w imieniu klubu PSL: – Projekt budżetu w naszej ocenie jest dobrym planem finansowym na przyszły rok, z uwagi na celowość wydatków i rzetelność przygotowania. Został on dobrze przygotowany, choć nie wszystkie zadania, jakie byśmy chcieli i sobie życzyli, znalazły się w budżecie. Nie wystarcza na wszystko, ale dobrze, że część zadań znalazło się na liście rezerwowej.
Maria Jaworska w imieniu klubu SLD: – Budżet jest skonstruowany na miarę możliwości finansowych regionu, daje nadzieję na dalszy rozwój i modernizację woj. lubuskiego. Wydatki zostały zaplanowane rozważnie. Radni naszego klubu są zadowoleni, że ich wnioski zostały uwzględnione. Mając świadomość ogromu potrzeb finansowych a jednocześnie odpowiedzialności za bezpieczeństwo finansów publicznych, zagłosujemy za budżetem.

Małgorzata Gośniowska-Kola w imieniu klubu PiS: – Jeżeli zakładamy, że deficyt wynosi 50 mln zł, to nie wiem co to ma wspólnego z bezpieczeństwem finansowym. Notujemy ciągły wzrost na administracji publicznej. Jak to się ma do rozwoju? To nie jest krytyka ze złośliwości, ale z troski.
Radna skrytykowała m.in. funkcjonowanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa, gdyż – jej zdaniem – odbywają się tam wydarzenia, które nie mają związku z winiarstwem (jarmarki świąteczne itp.). I nie można tam kupić wina lokalnego. – Nie można i nie będzie można tam kupić wina, bo to nie jest sklep. Wino można kupić w każdym sklepie, a centrum winiarstwa jest przeznaczone do innych celów – odparła marszałek. Radna Gośniowska-Kola przypomniała, że na posiedzeniu komisji gospodarki tylko jedna osoba była za budżetem, a pozostali się wstrzymali. Podkreśliła, że klub PiS będzie przeciw budżetowi.
Mirosław Marcinkiewicz w imieniu klubu PO: – Jakie ważne i ciekawe projekty do budżetu zaproponował PiS? Fajnie i łatwo jest krytykować, a niczego nie wnosić. My tą drogą nie pójdziemy. To jest budżet inwestycyjny i prospołeczny. Bo takie jest woj. lubuskie. Konsekwentnie inwestujemy w zdrowie, bo to nas wszystkich dotyczy. Budżet jest zrównoważony, co zresztą potwierdziła opinia Regionalna Izba Obrachunkowa – podkreślił M. Marcinkiewicz. M. Gośniowska-Kola odparła, że klub PiS złożył całą listę propozycji do budżetu.

Budżet na 2018 rok jest nieco mniejszy od tego z 2017 roku, co wynika z przejęcia zadań melioracyjnych i przeciwpowodziowych przez Wody Polskie. Rezerwę celową zaplanowano na poziomie 7,8  mln zł, a ogólną na poziomie  4,7 mln zł. W rezerwie ogólnej zaplanowano wkłady własne do projektów, co do których nie ma jeszcze podjętej decyzji. – One będą uruchamiane natychmiast, jak tylko będzie taka możliwość – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Deficyt województwo będzie miało na poziomie 51,8 mln zł. Będzie on pokryty z kredytu: 12 mln zł oraz wolnych środków w 39,8 mln zł – są to zadania, które nie zostały uruchomione przede wszystkim z powodu nieskutecznych przetargów. Dochody z podatku PIT zaplanowano na poziomie 34,6  mln, a dochody z CIT 92,7 mln zł. To wzrost w stosunku do poprzednich lat.

Najważniejsze zadania:

 • Zakończenie prac związanych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego WL
 • Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych – 30 tys. zł
 • Lubuski e-Urząd II – 5,2 mln  zł
 • Lubuskie e-Zdrowie – 14,9 mln zł
 • Zakup  dwóch  pasażerskich pojazdów kolejowych; Projekt w ramach RPO L-2020: całkowita wartość projektu;  41,5 mln zł, wkład własny z budżety województwa 3,1 mln zł
 • Inwestycje drogowe: 70,3 mln zł
 • Odnowy dywanikowe: 3 mln zł
 • Bieżące utrzymanie dróg: 19 mln zł
 • RPO Lubuskie 2020: 28 konkursów; alokacja: 260 mln zł
 • Lubuszanie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych – 1 mln zł
 • Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego – 900 tys. zł
 • Szpital w Gorzowie: Zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Ośrodka Radioterapii – 4 mln zł
 • Budowa Bazy HEMS  – 2,4 mln zł
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień  i Współuzależnienia w Zielonej  Górze – Modernizacja budynku – 1 mln zł
 • Dofinansowanie rozbudowy Muzeum w Bogdańcu: 300 tys. zł
 • Dofinansowanie rozbudowy Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewe: 262 tys. zł
 • Dofinansowanie realizacji zadań związanych z modernizacją Regionalnego Centrum Animacji Kultury: 3,1 mln zł
 • Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Muzeum Ziemi Lubuskiej: 2,6 mln zł
 • Wsparcie przedsiębiorców z branży turystycznej, m.in. poprzez udział w targach w kraju i za granicą: 1,4 mln zł

BUDŻET OBYWATELSKI

 • Budżet Inicjatyw Obywatelskich – Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – 1 mln zł
 • Budżet Inicjatyw Obywatelskich 50+ – 300 tys. zł
 • Program Lubuskie siłownie pod chmurką:  92,6 tys. zł
 • Program Rekreacja nad lubuską wodą (rewitalizacja kąpielisk): 360 tys. zł
 • Środki dla organizacji pozarządowych, w zakresie: edukacji, kultury, kultury fizycznej, turystyki regionalnej i przeciwdziałania alkoholizmowi – 1,9 mln zł
 • Obchody 100-lecia Niepodległości Polski – 500 tys. zł
 • Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 950 tys. zł
 • Dofinansowanie do procedur In Vitro – 100 tys. zł
 • Otwarte Konkursy dla organizacji pozarządowych –  400 tys. zł
 • Dotacje dla gmin i powiatów do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 955 tys. zł
 • Program Odnowy Wsi – 800 tys. zł
 • Stypendia:

– Sportowe – 188,2 tys. zł

– Naukowe, twórcze i artystyczne – 73,5 tys. zł

 • Dofinansowanie budowy hali sportowej w powiecie słubickim – 1 mln zł
 • Dotacje dla gmin na renowacje zbiorników wodnych służących małej retencji – 80 tys. zł
 • Udzielanie dotacji celowych ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej dla gmin, powiatów i osób fizycznych – 1,2 mln zł

  (fot. www.lubuskie.pl)